Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Czas trwania projektu:                             01.07.2020 r. - 30.09.2023 r.

Wartość projektu:                                       2 059 649,96 zł  (w tym dofinansowanie z EFS 1 853 684,96 zł)

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów oraz kadry szkół zawodowych i placówek prowadzonych przez Powiat Gorlicki, kształcących w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz elektryczno-elektronicznej, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami działającymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz stworzenie warunków kształcenia zawodowego na wysokim poziomie technologicznym i jakościowym dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu technodydaktycznego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  • organizacja kursów podnoszących kwalifikacje: kurs spawania metodą MAG, kurs spawania metodą TIG, kurs Autocad, kurs kierowców wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat. C, kurs SEP,
  • organizacja kursów podnoszących kompetencje: kurs obsługi obrabiarek CNC, kurs grafiki rastrowej, kurs grafiki wektorowej,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli: kurs diagnostyka automatycznych skrzyń biegów, kurs diagnostyka systemów hamulcowych EBS i TEBS firmy Knorr, Haldex i Wabco w pojazdach ciężarowych i przyczepach, kurs oświetlenia ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200, kurs bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch na przykładnie grupy Volkswagen, specjalistyczne szkolenie operatorów i programistów w zakresie obsługi tokarki CNC sterowanej systemem FANUC, szkolenie w zakresie oprogramowania FANUC-NC-Guid,
  • współpraca z przedsiębiorcami - organizacja staży/praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców,
  • stworzenie w CKZ warunków kształcenia praktycznego na wysokim poziomie technologicznym i jakościowym – doposażenie pracowni programowania i obróbki CNC, pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni diagnostyki i napraw silników samochodowych, pracowni technik komputerowych i Autocada, pracowni mechatronicznych układów samochodowych.

 

Planowane efekty projektu:

Zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kompetencji lub kwalifikacji, wzmocnienie współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca oraz podniesienie atrakcyjności
i jakości kształcenia zawodowego poprzez unowocześnienie bazy technodydaktycznej.

Łącznie ze wszystkich ww. form wsparcia skorzysta 628 osób.


 

Dokumentacja do pobrania związana z projektem:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny dla ucznia

Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela

Załącznik nr 3: Lista kursów i szkoleń wraz z przyporządkowanymi zawodami

Załącznik nr 4: Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

 

Regulaminy:

Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów

 

Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania stypendiów: Wniosek o przyznanie stypendium

 

Dokumentacja związana z odbyciem stażu/praktyki:

Dziennik stażu/praktyki

Certyfikat odbycia stażu/praktyki

Projekty


„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja”


 

 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY