Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

 


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, reprezentowane przez Dyrektora Centrum z siedzibą w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 43, 38 – 300 Gorlice, e-mail: ckz@ckz.gorlice.pl, tel. 18 353 56 10.

 2. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z wyznaczonym w jednostce Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.

      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl , tel. 533 369 636.

      Kontakt do Zastępcy Inspektora Ochrony Danych: l.dziuban@powiatgorlicki.pl , tel. 18 354 87 85.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań oświatowych i statutowych placówki oraz w określonych wypadkach – na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody albo zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W granicach określonych prawem przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO. W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem,  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 5. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt

RODO

O NAS

KSZTAŁCENIE I STATUT

STRONA GŁÓWNA

KADRA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: