Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11-go Listopada 43

Starszy referent - Kierownik projektu

w związku z realizacją projektu pn. „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego

w Powiecie Gorlickim - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020.

 


Szczegółowe informacje w tekście ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Informacja RODO

 

Wymagane dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach do skrzynki podawczej udostępnionej przed wejściem do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11-go Listopada 43, 38-300 Gorlice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Starszy Referent - Kierownik Projektu” lub przesłać na adres jednostki w terminie do 9 lipca 2020 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data i godzina wpływu do CKZ) nie będą rozpatrywane.

 

29 czerwca 2020

Strona główna