Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza zamówienie na dostawę wyposażenia wg poniższego opisu:

Dostawa urządzeń do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=71ac6f5c-bf3e-4bd2-9c59-65cccca273b0


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Część 1

Załącznik nr 1a do SIWZ OPZ Część 2

Załącznik nr 1b do SIWZ OPZ Część 3

Załącznik nr 2 2a - OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE

Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA

 

Zawiadomienie o wnioskach dotyczących treści SIWZ i modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Część 1 po modyfikacji

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - Część 1

Informacja z otwarcia ofert - Część 2

Informacja z otwarcia ofert - Część 3

 

Informacja o wyborze ofert:

Informacja o wyborze oferty - Część 1

Informacja o wyborze oferty - Część 2

Informacja o wyborze oferty - Część 3

 

03 grudnia 2020

Strona główna