Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne wg poniższego opisu:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia i wyjaśnienie zamawiającego

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie cz. 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 4

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

11 marca 2019

Strona główna