Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Organizacja zajęć praktycznych

Od 1 czerwca 2020 r. wznowione zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia. W zajęciach będzie można uczestniczyć po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. 


Rodzicu, Uczniu

Udział w zajęciach praktycznych jest dobrowolny - chęć udziału w zajęciach praktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłasza nauczycielowi uczeń lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy 11 listopada 43 w Gorlicach w wyznaczonych salach/pracowniach i o wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora Centrum.

Uczeń biorący udział w zajęciach praktycznych oraz rodzice uczniów niepełnoletnich biorących udział w tych zajęciach są zobowiązani zapoznać się z obowiązującymi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, procedurami bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego (w związku z COVID-19), co poświadczają poprzez złożenie stosownego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Centrum przed przystąpieniem ucznia do zajęć. Oświadczenie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wraz ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa w zajęciach.

Uczeń biorący udział w zajęciach praktycznych oraz rodzice uczniów niepełnoletnich biorących udział w tych zajęciach są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zasad zawartych w procedurach dotyczących organizacji zajęć. 

Prosimy o zapoznanie się się z poniżej zamieszczonymi procedurami bezpieczeństwa i szczegółowymi zasadami organizacji zajęć praktycznych. 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Procedury organizacji zajęć praktycznych w CKZ  Gorlice

Oświadczenie - uczeń

Oświadczenie - rodzic/opiekun

 

05 czerwca 2020

Strona główna