Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

 1. pt
Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w warunkach obowiązującego na terytorium całego kraju stanu epidemii informujemy, że na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz w Oddziale Centrum w Bieczu zostały wprowadzone z dniem 1 września 2020 r. i obowiązują stosowne procedury bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa zarówno Uczniów jak i Rodziców / Opiekunów prawnych i przestrzeganie ich na terenie placówki jak również w drodze do i z Centrum.


W celu zapoznania się z pełnym tekstem obowiązujących w Centrum procedur bezpieczeństwa proszę kliknąć w poniższy link:

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r.”

 

Poniżej wyciąg z obowiązujących procedur bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym Uczniów i Rodziców / Opiekunów prawnych.

 

Obowiązki Ucznia:

 1. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujących na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r. dostępnych na stronie internetowej Centrum.
 2. Do Centrum może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W drodze do i z Centrum uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczniowie korzystający z komunikacji publicznej są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
 4. Uczeń uczęszczający na zajęcia zobowiązany jest mieć środki ochrony osobistej (maseczka), w czasie pobytu w Centrum. W pracowni na zajęciach nie ma obowiązku noszenia przez ucznia maseczki, jeśli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami nauczyciel może poprosić uczniów o osłonę ust i nosa w celu zwiększenia ochrony uczniów w trakcie zajęć. Noszenie maseczki jest obowiązkowe poza salą, w której uczeń odbywa zajęcia – w szatni, na korytarzu i w toalecie.
 5. Uczeń ma obowiązek zachować dystans społeczny 1,5 m w stosunku do innych osób przebywających na terenie placówki, stosować się do wszystkich zasad i poleceń nauczyciela.
 6. Uczeń przybywa do Centrum na wyznaczoną godzinę, wchodząc do budynku zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, w tym celu przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje sie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, na terenie budynku uczeń powinien dokładnie myć ręce z użyciem mydła. 
 7. W czasie zajęć uczeń może korzystać z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Centrum niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Uczeń korzysta z szatni według zasad ustalonych przez Dyrektora Centrum w § 10 niniejszych procedur.
 10. Spożywanie posiłków dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 11. Od razu po zakończonych zajęciach uczeń opuszcza budynek szkoły.
 12. Uczeń odbywający zajęcia w budynku Centrum zlokalizowanym w Gorlicach wchodzi do budynku wejściem głównym, po zajęciach opuszcza budynek wyjściem od strony szatni na tył budynku.

 

Obowiązki Rodzica / Opiekuna prawnego:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2020 r. dostępnych na stronie internetowej Centrum.
 2. Rodzice regularnie przypominają swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zakrywaniu ust i nosa zgiętym łokciem podczas kichania i kaszlenia.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni przypominają swoim dzieciom o zasadach zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób, wynoszący, co najmniej 1,5 metra.
 4. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu ustalenia szybkiej ścieżki kontaktu z opiekunem ucznia oraz odbierania telefonów od dyrektora, nauczyciela, pracownika sekretariatu.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni ucznia niezwłocznie informują Dyrektora Centrum w przypadku otrzymana dodatniego wyniku badania na obecność koronawirusa przez ucznia lub kogoś z domowników ucznia.

 

01 września 2020

Strona główna