Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Uczestniczysz w kursie – zdobywasz kwalifikacje

16 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyły się egzaminy kwalifikacyjne uczestników kursu kierowców wózków jezdniowych realizowanego w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”.


Celem kursu było przygotowanie do samodzielnej i bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z obsługą i wymianą butli gazowych. Do egzaminu przystąpiło 15 osób - uczniów gorlickich szkół ponadpodstawowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród kursantów nie zabrakło świetnie radzących sobie uczennic. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy zdawali egzamin przeprowadzany przez organ zewnętrzny – Urząd Dozoru Technicznego. Wszyscy zdający przeszli go pomyślnie, a tym samym zdobyli uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz certyfikatem.

W 2019 roku w ramach w/w projektu w CKPiU zorganizowany i przeprowadzony został również kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), po zakończeniu którego uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego przez licencjonowanego egzaminatora. Po zdaniu egzaminu otrzymali oni Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książeczki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach potwierdzające nabyte kwalifikacje. Uczestnicy kursu uzyskali uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Metoda spawania MAG jest obecnie najbardziej popularną i mającą zastosowanie w firmach produkcyjnych i usługowych wielu branż.

W szerokiej projektowej ofercie kursów znajdują się również: kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141), kurs projektowania w programie AutoCAD oraz kurs programowania  i obsługi obrabiarek CNC, w których uczestnictwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

17 maja 2019

Strona główna