Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wydłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do dn. 07.06.2020 r. ,
od dn. 01.06.2020 r. możliwość uczestnictwa uczniów w konsultacjach

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek, w tym ograniczenie funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach zostało przedłużone do dnia 07 czerwca 2020 r.


Rodzicu, Uczniu,

  • Od 25 maja ze względu na Wasze bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia będą się nadal odbywać zdalnie do dnia 7 czerwca br. ;
  • Nauczyciele będą się nadal komunikować z Uczniami drogą elektroniczną;
  • Każdy Uczeń powinien nadal codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
  • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć.

 

W odniesieniu do poprzednich uregulowań wprowadzone zostają następujące zmiany dotyczące Uczniów kształcących się w naszej placówce:

  • Od dnia 25 maja br. uczniowie  III klas technikum, będą mieli możliwość skorzystania z praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.  Szczegółowe informacje w tym zakresie będą dostępne w szkołach macierzystych uczniów.
  • Od dnia 1 czerwca br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Potrzeby w zakresie zorganizowania konsultacji z konkretnych zajęć na ww. zasadach uczniowie powinni zgłaszać nauczycielom prowadzącym te zajęcia.

 

Pełny wykaz zmian - tutaj


Linki do bieżących informacji na stronach internetowych:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

20 maja 2020

Strona główna