Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Wydłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do dn. 26.06.2020 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek, w tym ograniczenie funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r.


Rodzicu, Uczniu,

  • Od 08 czerwca br. ze względu na Wasze bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia będą się nadal odbywać zdalnie do dnia 26 czerwca br. tj. do końca roku szkolnego 2019/2020;
  • Nauczyciele będą się nadal komunikować z Uczniami drogą elektroniczną;
  • Każdy Uczeń powinien nadal codziennie rano sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie zostaną mu przekazane informacje w zakresie tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone w takim zakresie w jakim będzie to możliwe z uwagi na specyfikę naszej placówki, która zasadniczo jest placówką kształcenia praktycznego;
  • Zajęcia są obowiązkowe - podczas zajęć będzie sprawdzana frekwencja i wiadomości jakie nabyli Uczniowie podczas zajęć.

 

W odniesieniu do poprzednich uregulowań wprowadzone zostają następujące zmiany dotyczące Uczniów kształcących się w naszej placówce:

  • Od dnia 25 maja br. uczniowie III klas technikum mają możliwość korzystania z praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w szkołach macierzystych uczniów.
  • Od dnia 1 czerwca br. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. Potrzeby w zakresie zorganizowania konsultacji z konkretnych zajęć na ww. zasadach uczniowie powinni zgłaszać nauczycielom prowadzącym te zajęcia.
  • Od dnia 1 czerwca  br. wznowione zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych zajęcia nadal będą końca roku szkolnego realizowane zdalnie.

Pełny wykaz zmian - tutaj


Linki do bieżących informacji na stronach internetowych:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

03 czerwca 2020

Strona główna