Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia

Informujemy, że w okresie od 1 czerwca 2020 r. wznowione zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. 


Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych ma na celu lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia będą odbywać się z uwzględnieniem przepisów  dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, co oznacza, że w przypadku tych uczniów zajęcia nadal będą końca roku szkolnego realizowane zdalnie.

W związku z powyższym prosimy aby uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia praktyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach przekazali poprzez pocztę elektroniczną informację o wyrażeniu zgody lub o braku wyrażenia zgody na uczestnictwo w zajęciach praktycznych nauczycielom będącym opiekunami tych klas.  

Zajęcia praktyczne  będą się odbywać na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy 11 listopada 43 w Gorlicach w wyznaczonych pracowniach i o wyznaczonych godzinach zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora Centrum.

 

01 czerwca 2020

Strona główna